Pengantar Syariah Islam Mohd Salleh Haji Ahmad

ISBN:

Published:

Paperback


Description

Pengantar Syariah Islam  by  Mohd Salleh Haji Ahmad

Pengantar Syariah Islam by Mohd Salleh Haji Ahmad
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 4.44 Mb

Kandungan.Kata PengantarBab 1. Syariah Islam: Pengertian Dan Ciri-Ciri Keistimewaannya NYATakrif al-Syari’ah al-IslamiyyahCiri-cin Keistimewaan Syari’ah IslamiyyahCiri Pertama: RabbaniyyahCiri Kedua: Balasan Duniawi dan UkhrawiCiri Ketiga: ’AlamiyyahMoreKandungan.Kata PengantarBab 1. Syariah Islam: Pengertian Dan Ciri-Ciri Keistimewaannya NYATakrif al-Syari’ah al-IslamiyyahCiri-cin Keistimewaan Syari’ah IslamiyyahCiri Pertama: RabbaniyyahCiri Kedua: Balasan Duniawi dan UkhrawiCiri Ketiga: ’Alamiyyah dan UmumiyyahCiri Keempat: KekalDalil Pertama: Syariat Dibina Atas Asas Membawa Kemaslahatan dan Menolak KerosakanDalil Kedua: Prinsip-prinsip Syari’ah dan Tabiat Hukumnya:1.

Hukum-lmkum yang Diperincikan2. Prinsip-prinsip yang UmumDalil Ketiga: Sumber-sumber Hukum CiriKelima: SyumulBab 2. al-Fiqh al-Islami: Pengertian Dan Ciri-Ciri KeistimewaannyaPengertian FiqhHubungan Fiqh dan SyariatCiri-biri Keistimewaan al-Fiqh al-IslamiBab 3. Sejarah Pembinaan Hukum IslamPendahuluanFasal Pertama: Peringkat Pertama (Zaman Nabi (s.a.w.)Pembinaan Hukum di MakkahPerundangan Selepas HijrahCara-cara Pembinaan HukumKeistimewaan Pembinaan Hukum Pada Nabi s.a.w.Pertama: Beransur-ansurKedua: Mengangkat KesulitanKetiga: Nasakh Ijtihad Pada Zaman Nabi (s.a.w.) dan Kesan Pembinaan HukumIjtihad SahabatTidak Ada Khilaf Pada Zaman Nabi (s.a.w.)Penulisan Pada Zaman Nabi (s.a.w.)Fasal Kedua: Peringkat Kedua (Zaman Para Khulafa Rasyidin)PendahuluanCara-cara Sahabat Mengenalpasti HukumPendekatan yang Tepat dalam MengenaliHukum-hukum Syara’ 62Maksud al-Ra’yu (fikiran)’Illat Hukum diperundangkan Menjadi AsasKajian Para Fuqaha’a.

Peruntukan Saham Bagi Orang Muallatb. Menghentikan’Pelaksanaan Hukum MencuriMenghargai Pandangan Orang LainPerbezaan PendapatSebab-sebab Berlaku Perselisihan Pendapat Pada Zaman SahabatPerbezaan Pendapat Amat SedikitPembukuan Pada Zaman SahabatFasal Ketiga: Peringkat KetigaPendahuluanKeluasan Skop Fiqh dan Sebab-sebab Perbezaan PendapatTersebar Periwayatan Hadith dan SebabnyaKesan Berleluasa Periwayatan HadisMadrasah (Aliran) Ahli al-Hadith dan Madrasah Ahli al-Ra’yiSebab Muncul Madrasah Ahli al-Hadith di Madinah dan Madrasah Ahli al-Ra’yi di KufahUsaha Awal PembukuanFasal Keempat: Peringkat KeempatPendahuluanPerkembangan Fiqh dan Sebab-sebabnyaKemunculan Mazhab-mazhabFasal Kelima: Peringkat KelimaPendahuluanKecenderungan Fuqaha’ BertaqlidSebab Merebaknya Taqlid di Kalangan FuqahaPenutupan Pintu IjtihadPeranan Fuqaha’ pada Zaman IniFasal Keenam: Peringkat KeenamPendahuluanPeringkat Keenam Terbahagi Dua:-Pertama: Berakhir Pada Awal Kurun Sepuluh HijrahKedua: Bermula Dari Kurun Sepuluh Hingga SekarangKitab-kitab FatwaMemperundangkan FiqhBab 4.

Sumber Perundangan Islam.PendahuluanSumber Pertama: al-Qur’anTakrif al-Qur’anCiri-ciri Keistimewaan al-Qur’anJenis-jenis Hukum al-Qur’anCara al-Qur’an Memperkenalkan Hukum Syara’Bagaimana al-Qur’an Menjelaskan Hukum?Ikatan Hukum dengan ’AqidahSumber Kedua: al-SunnahTakrif al-SunnahDalil-dalil Kehujahan Sunnah Sebagai SumberPerundangan IslamBahagian-bahagian Sunnah1.

Sunnah Qawliyyah2. Sunnah Fi’liyyah3. Sunnah TaqririyyahPembahagian Sunnah Menurut SanadPertama: Sunnah MutawatirahKedua: Sunnah MasyhurahKetiga: Sunnah Ahad *Sunnah Tasyri’ dan Bukan Tasyri’Jenis-jenis Hukum dalam SunnahSumber Ketiga: al-Ijma’Takrif Ijma’Rukun Ijma’Kedudukan Ijma’ dalam Syariat IslamSandaran Ijma’Jenis-jenis Ijma’Kemungkinan Berlaku Ijma’Kepentingan Ijma’ Pada Zaman IniSumber Keempat: al-QiyasTakrif QiyasRukun QiyasKedudukan Qiyas dalam Syari’ah IslamKehujahan QiyasSumber Kelima: al-IstihsanTakrif IstihsanKedudukan Istihsan dalarn Perundangan IslamSumber Keenam: al-Masalih al-MursalahTakrif al-MasalihPembahagian al-MasalihTakrif al-Masalih al-MursalahKehujahan al-Masalih al-MursalahSumber Ketujuh: al-’UrfTakrif al-’UrfJenis-jenis ’Urf’ Urf dan Adat yang Boleh DiamalkanKehujahan ’UrfPerubahan Hukum Sebab Perubahan ’urfSumber Kelapan: Mazhab SahabiTakrif SahabiMaksud Mazhab SahabiSikap Ulama Mujtahidin Terhadap Mazhab SahabiKesan-kesan PerselisihanSumber Kesembilan: al-IstishabTakrif al-IstishabAsas Beramal dengan IstishabKaedah-kaedah yang Dibina Atas IstishabSumber Kesepuluh: Syar’u Man QablanaMaksud Syar’u Man QablanaPerselisihan Ulama Tentang Beberapa HukumBab 5.

Sejarah Ringkas Tokoh-Tokoh Ulama MujtahidPendahuluanMazhab yang Tidak BerkembangMazhab Syi’ah dan KhawarijMazhab-mazhab Fiqh Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ahPengantar Syan’at IslamPertama: Imam Abu Hanifah (80-150H)a. Nama, Nasab dan Pekerjaannyab. Guru-gurunya yang Masyhurc. Ujian yang dihadapmyad. Murid-murid Abu Hanifahe. Dasar-dasar Mazhab Abu Hanifahf. Pujian dan Sanjungan serta Kewafatannyag. Pengaruh Fiqh Abu Hanifahh. Penyebaran Mazhab HanafiKedua: Imam Malik Bin Anas (93-1 79JH)a. Nama dan Keturunannyab. Guru-gurunya yang Masyhurc.

Murid-muridnya yang Masyhurd. Dasar-dasar Mazhab Malikie. Sanjungan dan Pujianf. Penuhsan Imam Malikg. Penyebaran Mazhab MalikiKetiga: al-Imam al-Syafi’ia. Nasab al-Syafi’ib. Guru-gurunyac. Murid-muridnya yang Masyhurd. Fiqh al-Imam al-Syafi’ie. Dasar-dasar Mazhab al-Syafi’if.

Keistimewaan al-Syafi’ig. Beberapa Ucapan al-Syafi’ih. Ungkapan Ulama tentang al-Syafl’ii. Tarikh Wafat al-Syafi’ij. Pandangan al-Syafi’i Tentang Ilmu al-Kalamk. Pandangannya Tentang Imamah (Kepimpinan)1. Kitab-kitab Karangan al-Syafi’i m.Negara-negara yang Bermazhab Syafi’iKeempat: al-Imam Ahmad Bin Hambal (164-241 H)a.

Nama dan Nasab Beliaub. Guru-gurunya yang Masyhurc. Murid-muridnya yang Masyhurd. Dasar-dasar Mazhab Ahmade. Penyusunan dan Penyebaran Mazhab Hanbalif. Tribulasi Ahmadg. Pandangan Ulama Terhadap AhmadBab 6. IjtihadPengertian IjtihadSiapakah yang Dikatakan MujtahidSyarat-syarat IjtihadPerkara yang Boleh dan Tidak Boleh DiljtihadkanIjtihad Tidak Terikat dengan Masa dan TempatHukum IjtihadPerubahan dan Pembatalan IjtihadTajazzu’ IjtihadBab 7.

Taqlid Dan TalfiqFasal Pertama: TaqlidPendahuluanPengertian TaqlidHukum Bertaqlid dalam Masalah Fiqh (Furu’)Taqlid dalam Masalah al-UsulHukum Taqlid Mazhab-mazhab FiqhPerlukah Bermazhab:Perpindahan Mazhab dan Pandangan UlamaTaqlid Selain dari Imam-imam Mujtahid yang EmpatFasal Kedua: TalfiqApakah yang Dimaksudkan dengan TalfiqSyarat Taqlid Mazhab LainPandangan Dr. Wahbah al-Zuhayli Tentang TalfiqTatabbu’ al-RukhasMufti yang Tidak Bebas dari MazhabKesimpulanBab 8 Qawa’id FiqhiyyahPengertianKedudukan Qawa’id Fiqhiyyah dalamPerundangan IslamPengantar Syariat IslamEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Pengantar Syariah Islam":


snaparazzi.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us